Algemene voorwaarden Landgoed Bergvliet

Artikel 1 Definities

1. Onder “SGLB” wordt verstaan: de stichting Golfbaan Landgoed Bergvliet, dan wel diens rechtsopvolger dan wel diegene op wie de overeenkomst tussen SGLB en de cliënt rechtsgeldig is overgegaan en de rol van SGLB in de overeenkomst heeft overgenomen

2. Onder “cliënt” wordt verstaan: de wederpartij met wie SGLB een overeenkomst aangaat of ten aanzien waarvan zij een offerte doet uitgaan.

3. Onder “betrokkene” wordt verstaand: de wederpartij van SGLB dien niet een cliënt is, maar wel partij is bij de betreffende situatie.

4. Onder “evenement” wordt onder meer verstaan: het organiseren van (golf)clinics, gebruik van de golfbaan en/of oefenfaciliteiten, gebruik van het grandcafé, restaurant, de vergaderfaciliteiten et cetera van SGLB evenals het organiseren van andere activiteiten.

5. Onder “speelgerechtigde” wordt verstaan: diegene voor wie de cliënt met SGLB de overeenkomst is aangegaan.

6. Onder “VGLB” wordt verstaan: de Vereniging Golfclub Landgoed Bergvliet.

7.Onder “verschotten” wordt verstaan: de kosten van door derden aan SGLB ten behoeve van de overeenkomst te leveren goederen en/of diensten.

8. Onder “UVH” wordt verstaan: de Uniforme Voorwaarden Horeca

Artikel 2 Algemene Bepalingen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle (verzoeken tot het doen van) aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en alle daarmee verband houdende werkzaamheden, evenals het gebruik van de golfbaan en daarbij behorende faciliteiten van de SGLB. Zij zijn tevens van toepassing op aanvullende- en vervolgopdrachten. Algemene voorwaarden van de cliënt, onder welke benaming dan ook, zijn niet van toepassing op overeenkomsten tussen cliënt en de SGLB.

2. De op het moment van het uitvoeren van de uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen van toepassing zijnde versie van de UVH zijn onverkort van toepassing op een overeenkomst gesloten tussen SGLB en cliënt. Waar bepalingen in de UVH in strijd zijn met deze voorwaarden, hebben de UVH voorrang. Afwijkingen van deze voorwaarden anders dan het hiervoor bepaalde en afwijkingen van de UVH zijn alleen geldig indien ze schriftelijk door zowel cliënt als SGLB zijn geaccepteerd. Bij strijdigheid tussen deze voorwaarden, de UVH en hetgeen schriftelijk anders is overeengekomen, heeft datgene dat schriftelijk anders is overeengekomen voorrang.

3. Alle aanbiedingen en offertes, in welke vorm dan ook gedaan zijn vrijblijvend. Tenzij anders schriftelijk bepaald gelden zij slechts als een uitnodiging tot het plaatsen en/of verstrekken van een opdracht en zijn ze slechts geldig tot 14 kalenderdagen na dagtekening.

4. Tenzij schriftelijk anders bepaald zijn alle in deze voorwaarden, offertes, bevestigingen, tarieflijsten et cetera genoemde bedragen in euro's exclusief omzetbelasting (B.T.W.).

5. Waar hierna het woord “schriftelijk” wordt gebruikt in de context van schriftelijke berichtgeving van de ene contractspartij naar de andere, en de cliënt is niet een natuurlijk persoon niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf geldt voor cliënt als aanvullende voorwaarde dat het schriftelijke stuk aangetekend dan wel middels gerechtsdeurwaardersexploot dient te worden verzonden/betekend indien de berichtgeving een opzegging of kennisgeving betreft dan wel een termijn vermeldt.

6.De in deze voorwaarden bedoelde tarieven, bedragen of anderszins kunnen jaarlijks per 01 januari worden verhoogd. SGLB zal in het laatstgenoemde geval zoveel mogelijk een maand voordat de nieuwe tarieven in werking treden, de cliënt daarvan op de hoogte stellen. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van 10% of meer, heeft de cliënt het recht de overeenkomst te ontbinden. Dit recht vervalt indien de cliënt het niet binnen één maand na kennisgeving door SGLB, schriftelijk heeft ingeroepen. Tariefwijzigingen gelden tevens voor lopende overeenkomsten. Indien een dergelijke verhoging het gevolg is van een overheidsmaatregel (bijvoorbeeld verhoging van het tarief omzetbelasting –BTW-), heeft de cliënt niet het recht de overeenkomst te ontbinden.

7. Alle overeenkomsten worden als overeenkomst van opdracht aangegaan. SGLB, diens medewerkers en hulppersonen handelen bij de uitvoering van de overeenkomst zelfstandig en dus zonder sturing of inmenging door de cliënt.

8. Opdrachten worden uitsluitend ten behoeve van de cliënt uitgevoerd. Derden zullen aan (de inhoud van) de door SGLB verrichte werkzaamheden geen rechten of aanspraken ten opzichte van SGLB kunnen ontlenen. Cliënt kan de overeenkomst niet rechtsgeldig aan derden overdragen zonder de schriftelijke instemming van SGLB. SGLB is bevoegd een lopende overeenkomst inclusief alle rechten en verplichtingen aan een derde over te dragen. Cessie of verpanding van vorderingen op SGLB door cliënt is uitgesloten.

9. SGLB is bevoegd de overeenkomst door derden te laten uitvoeren, mits door haar de nodige zorgvuldigheid wordt betracht.

10. Het is cliënt niet toegestaan om medewerkers en/of hulppersonen van SGLB in dienst te nemen of met hen een overeenkomst van opdracht, arbeids- dan wel uitzendovereenkomst of enige daarop gelijkende overeenkomst dan wel constructie aan te gaan op straffe van een direct opeisbare, niet voor matiging vatbare boete van € 50.000,00 per incident, dan wel, naar keuze van SGLB, de daadwerkelijk geleden schade.

11. Hetgeen SGLB krachtens de overeenkomst aan cliënt verschuldigd is, is ongeacht het gewenste of behaalde resultaat. SGLB heeft ten aanzien van deze diensten uitsluitend een inspanningsverplichting en is nimmer aansprakelijk voor het behalen of uitblijven van een bepaald resultaat.

12. SGLB is te allen tijde bevoegd een opdracht zonder opgaaf van redenen te weigeren.

Artikel 3 Niet-toerekenbare tekortkoming

1. Van een niet toerekenbare tekortkoming is sprake bij omstandigheden buiten de wil van SGLB, en verder iedere niet voorziene omstandigheid waardoor van haar redelijkerwijze niet de naleving van de overeenkomst kan worden gevergd.

2. Onder deze omstandigheden worden onder meer verstaan: technische storingen, (computer)storingen, (bijzondere) weersomstandigheden -meer in het bijzonder, maar niet beperkt tot die die de beoogd te gebruiken banen of faciliteiten van SGLB in onvoldoende conditie doen resulteren, zoals overvloedige regen, storm, onweer, bliksem et cetera-, ziekte van niet tijdig vervangbaar personeel en hulppersonen -meer in het bijzonder, maar niet beperkt tot golfprofessionals en wedstrijdleiding-, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, werkstaking of bedrijfsbezetting, brand, waterschade, molest, overstroming, aardbevingen en beperkende overheidsmaatregelen.

3. In geval van niet toerekenbare tekortkoming heeft SGLB het recht om hetzij de opdracht op te schorten voor de duur van de belemmering, hetzij de opdracht geheel of gedeeltelijk te annuleren, dan wel buitengerechtelijk of door rechterlijke tussenkomst te laten ontbinden. SGLB is in dat geval niet gehouden tot enige schadevergoeding. De cliënt is in dat geval gehouden de tot dat moment naar redelijkheid en billijkheid gemaakte kosten, dan wel de overeengekomen vergoeding aan SGLB te voldoen.

Artikel 4 Aansprakelijkheid

1. Het betreden en/of het gebruikmaken van onder meer de dienstverlening, (parkeer)terrein, (oefen)faciliteiten en golfbaan van SGLB geschiedt op eigen rekening en risico van cliënt/betrokkene.

2. Tenzij sprake is van opzet of grove schuld wordt door SGLB geen enkele aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook aanvaard. Voor zover enige aansprakelijkheid conform de hierop volgende zin toch van toepassing zou zijn, is deze beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van SGLB inzake diens (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering in dat specifieke geval daadwerkelijk uitkeert. Voor het geval een door de overheid ingesteld rechtscollege ondanks de voorgaande twee zinnen mocht bepalen dat SGLB een schadebedrag dient uit te keren, ook al gaat de (beroeps)aansprakelijkheidsverzekeraar in dat specifieke geval niet tot enige uitkering over, geldt dat het alsdan uit te keren bedrag in geen geval hoger zal zijn dan de daadwerkelijk door SGLB in dat geval genoten omzet. In het geval van een overeenkomst voor langere termijn, geldt dat die genoten omzet wordt gemaximeerd tot die over de laatste drie maanden voordat de aansprakelijkheid ontstond. In het geval van speelrecht, geldt dat die genoten omzet wordt gemaximeerd over de over het lopende jaar verschuldigde en daadwerkelijk betaalde speelrecht.

3. Cliënt vrijwaart SGLB voor aanspraken van derden, waaronder diens eventuele cliënt of een door deze meegebrachte/uitgenodigde betrokkene, volgend uit het verrichten van handelingen voortvloeiend uit de overeenkomst en stelt SGLB in voorkomende gevallen schadeloos.

4. SGLB is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van medewerkers en/of ingeschakelde derden. Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de door hen uit te voeren werkzaamheden willen beperken of hebben beperkt, is SGLB gerechtigd, en daartoe door cliënt middels aanvaarding van de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden gemachtigd, om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking (mede) namens cliënt te aanvaarden.

5. Door partijen afgesproken en door SGLB gemelde data ter zake door haar uit te voeren werkzaamheden kunnen niet als fataal worden aangemerkt, maar zijn streefdata. Bij overschrijding van die streefdata is SGLB dan ook nimmer aansprakelijk voor eventueel daaruit voortvloeiende schade.

6. Cliënt is aansprakelijk voor elke vorm van schade veroorzaakt door hem/haar of een deelnemer (betrokkene) aan die activiteit. Ten aanzien van de aansprakelijkheid voor overige deelnemers geldt dat dat alleen van toepassing is, indien de activiteit op verzoek van de cliënt wordt georganiseerd.

Artikel 5 Verplichtingen van de cliënt

1. De cliënt dient bevoegd te zijn tot het aangaan van overeenkomsten met SGLB.

2. De cliënt verbindt zich, zoveel mogelijk medewerking te verlenen aan het uitvoeren van een verstrekte opdracht. Cliënt garandeert de juistheid van de door deze aangeleverde gegevens, evenals dat deze te allen tijde de voor handen zijnde informatie compleet, volledig en tijdig aan SGLB overlegt.

3. Cliënt is gehouden om wijziging van contact- en overige gegevens, als ook een eventuele wijziging van rechtsvorm onmiddellijk schriftelijk aan SGLB kenbaar te maken.

4. Indien de cliënt niet, niet volledig en/of niet tijdig aan zijn verplichtingen ten opzichte van SGLB voldoet, is SGLB gerechtigd haar verplichtingen ten opzichte van de cliënt op te schorten dan wel de opdracht te annuleren. SGLB is in dat geval niet gehouden tot enige schadevergoeding. De cliënt dient dan de tot dat moment naar redelijkheid en billijkheid gemaakte kosten (waaronder schade), doch tenminste hetgeen is overeengekomen, aan SGLB te voldoen.

5. Het is cliënt, zonder schriftelijke toestemming van SGLB niet toegestaan direct of door tussenkomst van derden goederen en/of diensten aan te bieden, te verstrekken of te verhandelen op het terrein van SGLB. Dit betreft meer in het bijzonder, het geven van golfinstructie/lessen op het terrein van SGLB, alsmede het nuttigen van zelf meegenomen voedingswaren en/of dranken, maar is daartoe niet beperkt.

6. Cliënt dient zich als een goed opdrachtgever te gedragen en zich en de personen die vanwege deze aan een activiteit/evenement deelnemen op het terrein van SGLB (te laten) onthouden van aanstootgevend gedrag zoals bijvoorbeeld: dronkenschap, aanstootgevend (non-verbaal)gedrag en -uitlatingen, seksueel getinte opmerkingen, handtastelijkheden, geweld, gebruik of verstrekken van dan wel handelen in verboden middelen en/of zaken, zoals drugs, vuurwerk, (vuur)wapens et cetera. Cliënt is tevens niet bevoegd tot het (doen) afsteken van vuurwerk zonder daartoe strekkende geldige vergunning en schriftelijke toestemming van SGLB.

Artikel 6 Verplichtingen van SGLB

1. SGLB zal bij de uitvoering van de opdracht de meeste zorgvuldigheid in acht nemen.

2. SGLB zal aan cliënt of derden geen informatie verstrekken indien de Wet Bescherming Persoonsgegevens, of enige andere wet- of regelgeving zich hiertegen verzet. SGLB is wel bevoegd om deze gegevens te verstekken aan haar gemachtigde in het kader van het incasseren van haar vorderingen op cliënt. Aan een wettelijke verplichting of een dergelijke verplichting opgelegd door een rechter of rechtscollege, arbitragecommissie, of aan ambtenaren in het kader van een (strafrechtelijk) onderzoek et cetera, tot het bekendmaken van gegevens als bedoeld in dit artikel, is SGLB evenwel verplicht medewerking te verlenen, tenzij een verschoningsrecht van toepassing is en SGLB die in dat geval inroept.

3. SGLB is bevoegd om gegevens van leden van VGLB dienstig ten behoeve van het voeren van de administratie van VGLB aan VGLB te verstrekken. Hetzelfde is van toepassing op het gebruik van gegevens met betrekking tot het voeren van handicapregistratie en het verstrekken daarvan aan derden en het delen van gegevens aan leden van VGLB onderling, leden van Businessclub Bergvliet onderling et cetera.

4.SGLB draagt ervoor zorg dat de personen die met de uitvoering van de golflessen belast zijn, beschikken over voldoende opleiding. Tevens draagt SGLB er zorg voor dat diens overige met de uitvoering van de opdracht belaste medewerkers een

voldoende (interne) opleiding hebben genoten.

Artikel 7 Opties op, boeken en annuleren van (onder andere) evenementen

1. De cliënt kan een offerte, met schriftelijke toestemming van SGLB, laten omzetten in een optie. Dit houdt in dat de in de offerte omschreven goederen, diensten, faciliteiten en indien van toepassing, datum/data, tegen de geoffreerde prijs, voor de cliënt worden vrijgehouden. SGLB en cliënt spreken een termijn af waarvoor de optie zal gelden; deze beloopt maximaal 2 weken of totdat er door een andere cliënt een definitieve aanvraag wordt geplaatst voor dezelfde datum. SGLB zal de cliënt dan (per e-mail) in de gelegenheid stellen om binnen 24 uur de optie definitief te maken, of te annuleren. Na deze 24 uur vervalt de optie en is SGLB niet langer gebonden aan de optie. De termijn wordt berekend vanaf het moment van verzending per e-mail of fax door SGLB. Een (telefonisch) verleende optie zal schriftelijk dan wel per e-mail door SGLB worden bevestigd in een optiebevestiging, waarin een omschrijving van de te verlenen diensten/goederen, de prijs en de gereserveerde datum/data staan.

2. De cliënt kan een offerte, door deze, voor verloop van de in lid 1 vermelde termijnen, voor akkoord getekend terug te zenden, omzetten in een boeking. Hierdoor bevestigt cliënt definitief het in de offerte beschrevene van SGLB te zullen afnemen en daarmee is de overeenkomst dan ook definitief tot stand gekomen. SGLB is pas gehouden de boeking definitief uit te voeren nadat het eventuele voorschotbedrag op haar rekening is bijgeschreven dan wel à contant of per pin aan haar is voldaan.

3. De cliënt dient uiterlijk vijf werkdagen voor aanvang van een geboekt evenement het exacte aantal deelnemers schriftelijk mede te delen aan SGLB. Afwijking in het aantal deelnemers naar boven wordt pro rato op de factuur aangepast. Bij afwijking naar beneden zal maximaal 10% van het bij de boeking overeengekomen aantal deelnemers op de factuur in mindering worden gebracht.

4. Cliënt kan een geboekt evenement annuleren. Indien de annulering plaatsvindt méér dan vier weken voor de (aanvangs)datum van het evenement kan SGLB een bedrag ten hoogte van 25 % van de geoffreerde prijs, aan de cliënt in rekening brengen. Indien cliënt direct een alternatieve datum boekt in hetzelfde jaar zal het voormelde percentage echter maximaal 10% bedragen. Indien de annulering plaatsvindt tussen de vier weken en twee weken voor de (aanvangs)datum van het evenement kan SGLB 50% van de geoffreerde prijs aan de cliënt in rekening brengen. Indien de annulering binnen twee weken voor de (aanvang) datum van het evenement plaatsvindt, kan SGLB 100% van het verwachte factuurbedrag in rekening brengen. In alle gevallen geldt dat naast het vermelde percentage tevens de verschotten in rekening kunnen worden gebracht.

5. SGLB is in geval van overmacht, zoals de in artikel 3 vermelde voorvallen, gerechtigd het evenement te annuleren. In overleg met de cliënt zal een nieuwe datum of zullen nieuwe data voor het evenement worden vastgesteld. Het eventueel reeds door cliënt (aan) betaalde bedrag zal gebruikt worden als aanbetaling van het evenement op de alternatieve datum/data. SGLB is niet aansprakelijk voor kosten door cliënt of derden gemaakt, die samenhangen met deze annulering.

Artikel 8 Kosten bij annulering van lesgelden en baangebruik en verpanding bij lockerruimte

1. SGLB is gerechtigd de cliënt de volledige greenfee of lesfee in rekening te brengen in geval van ( i) niet verschijnen op afgesproken teetime dan wel lesafspraak; (ii) minder dan 48 uur van tevoren afzeggen voor teetime dan wel lesafspraak en (iii) voor reserveringen in afwijking van geldende reserveringregels.

2. Cliënt verpandt hiermee alle zaken die deze in een eventueel door deze gehuurde lockerruimte heeft achtergelaten en verklaart hiermee dat deze zaken niet zijn bezwaard met een pandrecht of andere (beperkte)rechten. Voorts geeft cliënt aan SGLB toestemming om deze lockerruimte ten behoeve van de uitvoering van dat pandrecht te betreden, ook zonder diens aanwezigheid. Deze rechten worden onherroepelijk verstrekt.

Artikel 9 Speelrecht en abonnementen

1. Een natuurlijk of rechtspersoon, dan wel een samenwerkingsvorm van personen verkrijgt, of heeft speelrecht verkregen van en bij SGLB, door ondertekening van het daarvoor opgestelde inschrijfformulier en uitsluitend in die categorie die daarop is ingevuld.

2. De SGLB of de door deze met het toezicht op het complex belaste personen zijn bevoegd om een speelgerechtigde tijdelijk of voorgoed de toegang tot het complex te ontzeggen respectievelijk deze van het terrein te (doen) verwijderen, en/of het speelrecht op te schorten of te ontnemen, zonder dat daarbij of daarvoor een (voorafgaande) ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, indien een speelgerechtigde dan wel de cliënt:

a. zijn financiële verplichtingen ten opzichte van SGLB en/of VGLB niet stipt en/of volledig nakomt;

b. op enigerlei wijze in strijd handelt met het bepaalde in deze voorwaarden, de exploitatieovereenkomst of het baanreglement;

c. zich ter uitsluitende beoordeling van SGLB (en indien de speelgerechtigde lid is van VGLB, in overleg met VGLB) niet correct gedraagt.

3. Cliënt is verplicht bij vooruitbetaling de gehele jaarlijks door SLGB vastgestelde speelrechtvergoeding voor diens speelcategorie te voldoen per bankoverschrijving. Betaling in termijnen neemt de verplichting tot vooruitbetaling van de gehele jaarlijkse speelrechtvergoeding niet weg.

4. De speelrechtvergoeding dient te worden voldaan binnen 14 dagen na dagtekening van de door SGLB aan cliënt te zenden schriftelijke dan wel elektronische kennisgeving omtrent de hoogte van de speelrechtvergoeding, met dien verstande dat de speelrechtvergoeding nooit eerder opeisbaar zal zijn dan per de aanvangsdatum van het abonnement (dan wel in het geval van lidmaatschap van VGLB: 01 januari van het speeljaar) waarop de speelrechtvergoeding betrekking heeft, tenzij sprake is van een gebroken speeljaar, waarbij dan de ingangsdatum van het speelrecht als datum opeisbaarheid geldt. Deze termijn wordt aangemerkt als fatale termijn in de zin der wet. Bij niet of niet-volledige betaling is cliënt van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor door SGLB een ingebrekestelling aan cliënt hoeft plaats te vinden.

5. Het speelrecht van een cliënt/ speelgerechtigde eindigt:

a. door opzegging door de cliënt van zijn speelrecht conform art. 9a lid 3 of 9b lid 1;

b. bij overlijden (of ontbinding) van de cliënt of speelgerechtigde dan wel de toepassing op cliënt van surseance van betaling, faillissement of de wet schuldsanering natuurlijke personen;

c. indien van toepassing: zodra voor cliënt dan wel de speelgerechtigde het lidmaatschap van de vereniging eindigt, zoals door ontzetting door VGLB;

d. door toepassing van art 9 lid 2;

e. door opzegging door SGLB anders dan op de hiervoor beschrijven wijzen.

6. Indien het speelrecht eindigt dan wel wordt opgeschort door een van de oorzaken als bedoeld in art. 9 lid 5 sub a, b, c of d geldt dit als een beëindiging of opschorting die voor rekening en risico komt van de betreffende Cliënt en/of speelgerechtigde en blijft cliënt de volledige speelrechtvergoeding aan de SGLB verschuldigd voor het lopende speeljaar/abonnementsperiode waarin het speelrecht eindigt. Alsdan bestaat geen aanspraak op gehele of gedeeltelijke restitutie of korting op de betaalde of nog verschuldigde speelrechtvergoeding.

7. Bij overlijden van de speelgerechtigde geldt dat de echtgenoot dan wel echtgenote of geregistreerd partner of één van de kinderen van cliënt (dan wel, indien van toepassing en met akkoord van cliënt en SGLB: van de speelgerechtigde) aan SGLB kan verzoeken om in de plaats te treden van de overledene als speelgerechtigde, mits dit binnen twee maanden na het overlijden schriftelijk wordt kenbaar gemaakt aan SGLB en het krachtens de overeenkomst verschuldigde geheel is voldaan.

8. Op voorwaarde de voor het lopende speeljaar verschuldigde speelrechtvergoeding was voldaan, is degene die in zijn/haar plaats treedt voor dat speeljaar geen speelrechtvergoeding verschuldigd. In het geval dat de speelrechtvergoeding voor het lopende speeljaar nog niet was voldaan, is deze voor het volledige speeljaar verschuldigd door degene die in de plaats treedt van de overledene (tenzij deze niet de cliënt was), zulks ongeacht het moment waarop die indeplaatstreding in de loop van dat speeljaar wordt geëffectueerd.

Artikel 9a Bijzondere bepalingen ten aanzien van het speelrecht voor leden van de VGLB

1. Tussen SGLB en VGLB is een exploitatieovereenkomst opgesteld waarin de rechten en plichten van beide partijen zijn vastgesteld. Bij het verkrijgen van het speelrecht is de speelgerechtigde als lid van VGLB automatisch aan het bepaalde in deze exploitatieovereenkomst en dit reglement gebonden. Inzage in de exploitatieovereenkomst is op verzoek te verkrijgen via VGLB.

2. Indien er een geschil ontstaat tussen de interpretatie tussen deze overeenkomst en de statuten van VGLB, dan gaat de interpretatie van de overeenkomst voor. Bij strijdigheid tussen de statuten van VGLB en die van SGLB, of van deze overeenkomst met de statuten van SGLB, gaat de interpretatie van de statuten van SGLB voor.

3. Cliënt kan het speelrecht te allen tijde opzeggen tegen 01 januari van enig jaar mits die opzegging schriftelijk of bij e-mail geschiedt vóór 01 december van het vorige jaar.

Artikel 9b Bijzondere bepalingen ten aanzien van het speelrecht voor abonnementhouders

1. Cliënt kan het abonnement te allen tijde schriftelijk of bij e-mail opzeggen, in het eerste jaar uitsluitend tegen het einde van de abonnementsperiode en daarna, indien cliënt een natuurlijk persoon is, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste één volle kalendermaand.

Artikel 10 Betaling

1. Afrekening door SGLB geschiedt, met uitzondering van het speelrecht, in beginsel nadat uitvoering van de dienst heeft plaatsgevonden, daarmee is aangevangen of annulering heeft plaatsgevonden. SGLB is evenwel bevoegd een voorschot van haar cliënt te verlangen ter hoogte van maximaal de te verwachten verschotten en de overeengekomen of overeen te komen vergoeding conform deze voorwaarden.

2. Cliënt is verplicht om betalingen door middel van bankoverboeking te verrichten, behoudens voor zover ter plaatse betaling à contant of per pin wordt geaccepteerd, zoals in de pro-shop en het grandcafé/restaurant. Ten aanzien van speelrecht en/of lidmaatschap van de businessclub kan alleen per bankoverboeking worden betaald.

3. Zolang enig gedeclareerd voorschot of factuur niet is betaald, is SGLB niet gehouden om met de (overige) werkzaamheden aan te vangen dan wel die voort te zetten dan wel haar faciliteiten ter beschikking te stellen, totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. Dit lijdt in geen geval tot een toerekenbare tekortkoming van SGLB, maar wordt gekwalificeerd als schuldeisersverzuim door cliënt.

4. Betaling van door SGLB fysiek of elektronisch verzonden facturen dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. Deze termijn wordt aangemerkt als fatale termijn in de zin der wet. Bij niet of niet-volledige betaling is cliënt van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor door SGLB een ingebrekestelling aan cliënt hoeft plaats te vinden.

5. Bij niet-tijdige betaling wordt aan de cliënt de wettelijke handelsrente, en in geval van een natuurlijk persoon niet handelend in het kader van beroep of bedrijf: de wettelijke rente, in beide gevallen vermeerderd met 8% in rekening gebracht, evenwel met een minimum van 15% per jaar. De rente is alsdan verschuldigd vanaf de factuurdatum dan wel de datum van verschuldigdheid van het speelrecht. Aan het einde van het jaar wordt de tot dan verschuldigde en niet betaalde rente bij de verschuldigde hoofdsom opgeteld en wordt de rente over dat cumulatieve bedrag berekend. Tevens komen alle kosten van gerechtelijke en/of buitengerechtelijke invordering voor rekening van cliënt. De buitengerechtelijke kosten worden tussen partijen, niet zijnde een natuurlijk persoon niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf forfaitair vastgesteld op 15% van de totale vordering, inclusief verschuldigde rente, ongeacht de hoogte van de vordering vermeerderd met de rente, evenwel met een minimum van € 40,00. Dit bedrag is door cliënt tevens verschuldigd, ook indien slechts één enkele brief, fax, sms of e-mail is verzonden of telefonisch of persoonlijk contact is geschied en ongeacht of dit door een gemachtigde of door SGLB zelf is bewerkstelligd en ongeacht of deze kosten al door een tot invordering gemachtigde aan SGLB in rekening zijn gebracht of niet. Ten aanzien van de cliënt die een natuurlijk persoon is, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, geldt hetzelfde, met dien verstande dat ten aanzien van de buitengerechtelijke kosten de in de Wet voorgeschreven tarieven gelden. Aangaande de kosten voor de inschakeling van een incassogemachtigde, gerechtsdeurwaarder en/of advocaat, geldt tevens dat alle kosten van procesintroductie, conservatoire- en executoriale maatregelen voor rekening van cliënt komen, ongeacht of deze al aan SGLB in rekening zijn gebracht of niet. Voor zover de kosten van een procedure voor de bevoegde (overheids-) rechter of arbitragecommissie dan wel een mediator aan de zijde van SGLB meer bedragen dan de kosten die in de betreffende procedure aan SGLB worden toegewezen, geldt dat het bedrag aan kosten dat het toegewezen bedrag overstijgt, tevens door cliënt aan SGLB verschuldigd is, ongeacht of die kosten al aan de betreffende persoon of instantie zijn voldaan of niet en ongeacht welke werkzaamheden daarvoor zijn uitgevoerd.

6. Eventuele bezwaren tegen de factuur dienen schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt en wel binnen acht dagen na de verzenddatum van de factuur bij gebreke waarvan de cliënt geacht wordt met de factuur te hebben ingestemd. Bezwaren schorten de verplichting tot betaling niet op.

7. Cliënt is niet bevoegd tot opschorting van betaling of tot verrekening. Een natuurlijk persoon niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf behoudt evenwel diens in de wet genoemde bevoegdheden tot opschorting.

8. Plaats van betaling is de statutaire vestigingsplaats van SGLB.

9. Indien de betalingstermijn van een door cliënt verschuldigd bedrag/factuur is verstreken, zonder dat deze volledig is voldaan, zijn alle verschuldigde bedragen/openstaande facturen direct opeisbaar. Deze zijn tevens direct opeisbaar in het geval van bedrijfsovername of -fusie, faillissement of onder bewind- of curatele stelling van cliënt en toepassing op deze van de wet schuldsanering natuurlijke personen of surseance van betaling.

10. Betalingen aangaande het aan SGLB toekomende, worden als volgt toegerekend, ongeacht andere instructies of omschrijvingen van cliënt: zij strekken eerst in mindering op gerechtelijke kosten, vervolgens op buitengerechtelijke kosten, daarna op lopende rente, voorts op reeds verschenen rente. Vervolgens op opeisbare vorderingen en daarna op de oudst openstaande vordering.

11. Zolang alle vorderingen van SGLB op cliënt niet zijn voldaan, heeft SGLB de bevoegdheid diens verplichting tot afgifte van alle onder deze berustende goederen op te schorten.

Artikel 11 Geschillen

1. Op alle opdrachten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen die mochten ontstaan uit een opdracht waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Breda, tenzij SGLB de voorkeur geeft aan een andere bevoegde rechter.

3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen cliënt en SGLB in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, die in overeenstemming zijn met het dan geldende recht, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

4. Aan de opschriften bij de artikelen van deze algemene voorwaarden komt geen betekenis toe, noch waar het betreft de inhoud van het artikel waarbij het opschrift is geplaatst, noch voor wat betreft de interpretatie van dat artikel.

Baanstatus

01/12/2023 08:07
18 holes baan
Geopend
Pin position NVT
Zomergreens
Ja
Wintergreens
Nee
Qualifying
Nee

Reserveer

Starttijden

Mijn Bergvliet

Lesboeken

Wedstrijdkalender