Protocollen

protocollen.jpg

Privacyverklaring


Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van leden, leveranciers en andere opdrachtnemers

Graag maakt Vereniging Golfclub Landgoed Bergvliet (hierna te noemen: VGLB)

u er op attent dat zij de persoonsgegevens die u haar verstrekt zal verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor (potentiële) leden als voor partijen bij wie VGLB zaken en/of diensten inkoopt.

Bent u een (potentieel) lid van VGLB, dan gebruikt zij uw gegevens om u een lidmaatschap te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.

Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat VGLB betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.

U bent niet verplicht om VGLB uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat VGLB aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kan geven.


Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.


Doorgifte aan derden

In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat VGLB uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en producten aan VGLB toelevert of in haar opdracht werkzaamheden uitvoeren. Verder maakt zij gebruik van (externe) serverruimte voor de opslag van (delen van) de administratie, waar uw persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken. Uw persoonsgegevens worden om die reden aan haar provider van de serverruimte verstrekt. VGLB verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.


Bewaarperiode persoonsgegevens

Indien u een verzoek bij VGLB heeft opgevraagd tot lidmaatschap maar u geen lid bij haar geworden bent, zullen uw gegevens uiterlijk één jaar na het laatste contact worden verwijderd. Ook indien zij een offerte van u heeft ontvangen, maar zij geen gast/klant van u is geworden, zullen uw persoonsgegevens uiterlijk één jaar na het laatste contact worden verwijderd. Bent u wel lid/klant bij VGLB geworden of zij bij u, dan zullen uw persoonsgegevens worden bewaard voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd. De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen VGLB verplicht is haar administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze periode zullen uw persoonsgegevens worden verwijderd.


Uw rechten
U heeft het recht om VGLB te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u VGLB ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij VGLB bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kunt u VGLB verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander. Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot: Vereniging Golfclub Landgoed Bergvliet, Salesdreef 2, 4904 SW Oosterhout, mailadres secretaris@golfclubbergvliet.nl. Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met VGLB opnemen.


Oosterhout, september 2018.

 

Navigatie - Naar Archief

Archief

Reserveer

Starttijden

Mijn Bergvliet

Lesboeken

Wedstrijdkalender

Contact

Kom langs

Landgoed Bergvliet

Salesdreef 2
4904 SW, Oosterhout
076 579 5666