Plaatselijke regels

Verkorte en uitgebreide versie

Op deze webpagina vind je de plaatselijke regels, zoals die bij Golfbaan Bergvliet van kracht zijn.
De verkorte versie kun je hier downloaden:  Plaatselijke regels - verkort

1.   Buiten de baan (Out of Bounds)
Het gebied 'buiten de baan' (Out of Bounds) wordt aangegeven door witte markeringen (witte palen e/o palen met een witte kop). Op hole 18 wordt de grens aan de linkerzijde (tussen looppad en baan) tevens aangegeven en bepaald door het hekwerk waarbij het net als vast onderdeel van die grens dient te worden beschouwd.

2.   Grond in bewerking
Grond in bewerking (GUR) aangegeven door blauwe palen (e/o blauwe lijnen) is een verboden speelzone die moet worden behandeld als een abnormale baanomstandigheid. Bij een belemmering door deze verboden speelzone is het verplicht deze speelzone zonder straf te ontwijken volgens Regel 16.1f.

3.   Paden
Alle wegen en paden op de baan, ook als deze niet kunstmatig zijn verhard, worden beschouwd als vaste obstakels waarvan ontwijken zonder straf is toegestaan volgens regel 16.1.

4.   Schade t.g.v. engerlingen
In het algemeen gebied zijn gebieden waar schade is veroorzaakt door dieren (b.v. vogels) op zoek naar larven, engerlingen en dergelijke, alsmede gerepareerde schade, grond in bewerking waarvan ontwijken is toegestaan volgens Regel 16.1b. Er is echter geen sprake van een belemmering als de schade alleen een belemmering vormt voor de stand van de speler.

5.   Bescherming van jonge aanplant/jonge bomen
De jonge aanplant (gemarkeerd door een blauw lintje) of aangepaalde bomen inclusief de boomspiegel vormen een verboden speelzone.

 • Als de bal van een speler ergens op de baan, maar niet in een hindernis ligt en deze bal ligt tegen een dergelijke boom, of op de boomspiegel van een dergelijke boom of een dergelijke boom vormt een belemmering voor de stand van de speler of de ruimte voor de voorgenomen swing, dan moet de speler de belemmering ontwijken volgens Regel 16.1f.
 • Als de bal in een hindernis ligt en een dergelijke boom vormt een belemmering voor de stand van de speler of de ruimte voor de voorgenomen swing, dan moet de speler de belemmering ontwijken ofwel met een strafslag volgens Regel 17.1e(1) ofwel zonder strafslag volgens Regel 17.1e(2).

6.   Alternatief voor slag en afstand als een bal verloren is, of buiten de baan ligt
Als de bal van een speler niet is gevonden of het is bekend of praktisch zeker dat deze buiten de baan is, dan mag de speler, in plaats van handelen volgens het principe van slag en afstand, handelen als volgt:
De speler mag: met twee strafslagen de oorspronkelijke bal of een andere bal droppen in deze dropzone (zie Regel 14.3):

Twee bij benadering vastgestelde referentiepunten:

 1. Referentiepunt voor de bal: het punt waar de oorspronkelijke bal vermoedelijk:
  • Tot stilstand is gekomen op de baan;
  • Het laatst de grens van de baan heeft gekruist om buiten de baan te gaan.
 2. Fairway referentiepunt: het punt op de fairway van de hole die wordt gespeeld dat het dichtst bij het referentiepunt voor de bal is, maar niet dichter bij de hole dan het referentiepunt voor de bal.

Voor het toepassen van deze plaatselijke regel betekent “fairway” elk grasgebied dat is gemaaid op fairwayhoogte of lager.
Als de bal vermoedelijk verloren is op de baan of het laatst de grens van de baan heeft gekruist voor het begin van de fairway, dan kan het fairwayreferentiepunt een pad met gras zijn, gemaaid op fairwayhoogte of lager, of een afslaglocatie van de hole die wordt gespeeld.

Afmeting van de dropzone gebaseerd op de twee referentiepunten. Overal tussen:

 • een lijn vanaf de hole door het referentiepunt voor de bal (en binnen twee clublengten aan de buitenkant van die lijn), en
 • een lijn vanaf de hole door het fairway referentiepunt (en binnen twee clublengten aan de fairwaykant van de lijn).

Maar met de volgende beperkingen voor de plaats van de dropzone:

 • deze moet in het algemene gebied zijn, en
 • deze mag niet dichter bij de hole zijn dan het referentiepunt voor de bal.


Als de speler een bal in het spel heeft gebracht volgens deze plaatselijke regel:

 • Dan is de oorspronkelijke bal, die verloren of buiten of buiten de baan is, niet langer in het spel en mag niet worden gespeeld.
 • Dit geldt zelfs als de bal wordt gevonden op de baan voor het einde van de 3 minuten zoekperiode (zie Regel 6.3b).

Maar de speler mag deze mogelijkheid niet gebruiken voor de bal als:

 • Bekend of praktisch zeker is dat de bal tot stilstand is gekomen in een hindernis, of
 • De speler een provisionele bal heeft gespeeld met straf van slag en afstand (zie Regel 18.3).

Een speler mag deze mogelijkheid gebruiken voor een provisionele bal die niet is gevonden of waarvan bekend of praktisch zeker is dat deze buiten de baan is.

LET OP: Deze plaatselijke Regel (nr. 6) is NIET van toepassing bij officiële (club)wedstrijden, zoals (Club)kampioenschappen, Maandmedal wedstrijden en NGF-competitie wedstrijden.

7.   Erosiesleuven in bunkers
Diepe voren en sleuven in bunkers die zijn ontstaan als gevolg van hevige regenval (erosie) mogen worden aangemerkt als abnormale baanomstandigheid en worden ontweken volgens regel 16.1c.

8.   Sproeikoppen bij de green (vast obstakel)
Een belemmering door een vast obstakel mag worden ontweken volgens regel 16.1. De speler heeft een extra mogelijkheid om een belemmering van een vast obstakel te ontwijken als het obstakel zich dicht bij de green en op de speellijn bevindt.

Bal in het algemeen gebied De speler mag ontwijken volgens Regel 16.1b indien het vaste obstakel zich op de speellijn bevindt, en :

 • Binnen twee clublengten van de green ligt, en
 • binnen twee clublengten van de bal.


Uitzondering: bij een duidelijk onredelijke speellijn mag er niet zonder straf ontweken worden.
Een vast obstakel mag volgens deze regel niet worden ontweken als de speler een speellijn kiest die duidelijk onredelijk is.

9.   Provisionele bal volgens Regel 18.3 bij hole 6, hole 12 en hole 15
Als een speler niet weet of zijn bal verloren is gegaan of in de hindernis ligt van hole 6, hole 12 en/of hole 15, mag de speler een provisionele bal spelen volgens Regel 18.3, die als volgt is aangepast.
Bij het spelen van een provisionele bal, mag de speler gebruik maken van de ontwijkoptie met slag en afstand (zie Regel 17.1d(1), de mogelijkheid om recht naar achteren ontwijken (zie Regel 17.1d(2)) of, als het een rode hindernis betreft, de mogelijkheid om zijwaarts te ontwijken (zie Regel 17.1d(3)).
Indien de speler een provisionele bal volgens deze regel heeft gespeeld, dan mag hij of zij geen andere ontwijkopties volgens Regel 17.1 gebruiken in relatie tot de oorspronkelijke bal. Bij de beslissing wanneer de provisionele bal de bal in het spel wordt of dat deze moet worden opgegeven, zijn Regel 18.3c(2) en 18.3c(3) van toepassing, behalve:

 • als de oorspronkelijke bal binnen 3 minuten is gevonden in de hindernis. Dan mag de speler kiezen om:
  • het spel voort te zetten met de oorspronkelijke bal die in de hindernis ligt, in welk geval de provisionele bal niet mag worden gespeeld. Alle slagen met de provisionele bal voordat deze werd opgegeven (inclusief gedane slagen en straffen opgelopen met het spelen van de provisionele bal) tellen niet mee, of
  • het spel voort te zetten met de provisionele bal in welk geval de oorspronkelijke balniet mag worden gespeeld.
 • Als de oorspronkelijke bal niet wordt gevonden binnen de zoekperiode van 3 minuten of het is bekend of praktisch zeker dat deze in de hindernis ligt, dan wordt de provisionele bal de bal in het spel.


10.   Verplichte dropping-zone hole 10
Als een bal in het gedeelte van de hindernis van hole 10 ligt rondom de green en als laatste de rode hindernis grens heeft gekruist, of als het bekend of praktisch zeker is dat een bal die niet is gevonden tot stilstand is gekomen en verloren is in het gedeelte van de hindernis van hole 10 rondom de green en als laatste de rode hindernis grens heeft gekruist, dan mag de speler:

 • de hindernis ontwijken met slag en afstand volgens Regel 17.1d(1), met bijtelling van eenstrafslag, of
 • met bijtelling van een strafslag, de oorspronkelijke bal of een andere bal droppen in de dropping-zone achter de green van hole 10 links naast het pad richting hole 11. Deze dropping-zone is een dropzone als bedoel in Regel 14.3

De speler mag de belemmering NIET ontwijken volgens Regel 17.1d(2) of Regel 17.1d(3)

11.   (rode) Hindernis aan de achterkant van hole 18
Voor de hindernis aan de achterkant van hole 18, gemarkeerd door rode palen met een groene
kop, geldt:

 • Deze hindernis is maar aan een kant gemarkeerd en strekt zich uit tot het oneindige
 • Deze hindernis is een verboden speelzone. Als een bal in een verboden speelzone ligt, mag de bal niet worden gespeeld zoals deze ligt, en moet de belemmering door de verboden speelzone worden ontweken volgens Regel 17.1.e
  Echter voor hole 18 geldt:
 • Als een bal in deze hindernis ligt, of als het bekend of praktisch zeker is dat een bal die niet is gevonden, tot stilstand is gekomen in deze hindernis, dan mag de speler:
  • de hindernis ontwijken met slag en afstand volgens Regel 17.1d(1) met bijtelling van een strafslag, of
  • met bijtelling van een strafslag, de oorspronkelijke bal of een andere bal droppen in de dropping-zone bij de oranje afslagplaats. Deze dropping-zone is een dropzone zoals bedoeld in Regel 14.3

De speler mag de belemmering NIET ontwijken volgens Regels 17.1d(2) of Regel 17.1d(3)

De dropping-zone mag NIET worden gebruikt als de bal verloren is gegaan in de gele hindernis aan de voorkant en rechts van de afslagplaatsen van hole 18. Het spel moet dan worden hervat volgens Regel 17.1d(1)

Overtreding van de Plaatselijke Regels
Bij overtreding (niet juist uitvoeren) van hierboven weergegeven Plaatselijke Regels geldt de Algemene Straf: (cf. Regel 1.3)

In Matchplay: Verlies van de hole
In Strokeplay: Twee strafslagen